Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Zdarza się, że któreś drzewo na naszej działce nam nie pasuje. Może być w miejscu planowanej budowy, może być uschnięte, czy po prostu zagradza nam widok. Zdawałoby się, że na swoim terenie możemy kształtować zieleń jak nam się podoba. Niestety tak nie jest. Nie każde drzewo można wyciąć. Do wycinki może być potrzebne pozwolenie, a za samowolkę grożą wysokie kary - nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ustawa i przepisy prawa regulujące wycinkę drzew

Przepisy dotyczące wycinki drzew na działce reguluje art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Według ustawy Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Ustawa ponadto mówi o tym, że wydanie zezwolenia na wycinkę drzew może zależeć od tego, czy chcemy to drzewo przesadzić w inne miejsce, bądź, co bardziej prawdopodobne, w jego miejsce posadzić inne.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości


Ostatni punkt został dodany w 2010 roku.

Co ważne, nie wszystkie drzewa wymagają zezwoleń do wycinki. Powyższe przepisy nie dotyczą między innymi drzew i krzewów:
[...]2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;[...]


Pkt 4 został zmieniony w 2010 roku. Wcześniej było to 5 lat.

Ponadto, w 2010 roku do ustawy został dodany jeszcze punkt odnośnie kształtowania korony drzewa:

4) dopuszcza się prowadzenie zabiegów w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmujących wyłącznie (dodany art. 82 ust. 1a):
a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.


Jakie są opłaty za wycinkę drzew?

Opłata za wycinkę drzewa naliczana jest przez organ wydający zezwolenie. Ceny są na bieżąco rewaloryzowane. Ustawa określa jedynie maksymalne kwoty w zależności od obwodu pnia na wysokości 130 cm:

1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.


Co z krzewami?

Co ciekawe, podobnie musimy postępować z krzewami. Do ich usunięcia też potrzebne jest pozwolenie i też za usunięcie musimy zapłacić. Cena jest stała i wynosi 200 zł za metr kwadratowy powierzchni.

Zobacz też:
Przygotowanie ogrodu do zimy
Budowa oczka wodnego
Rośliny cieniolubne w ogrodzie
Gotowe projekty ogrodów
Usługi ogrodnicze

3 komentarze:

Anna N pisze...

Problem trochę jak ma sie uzytkownaie wieczyste :
"Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste." (http://www.e-prawnicy.info/?p=436)

Anna N pisze...

Trochę problem jak ma się uzytkowanie wieczyste : Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. (http://www.e-prawnicy.info/?p=436)

Bartek Zakrzewski pisze...

Należy też pamiętać o wpływie wycinek na obszary Natura 2000, czasami trzeba będzie opracować kartę informacyjną wpływu wycinki na obszary
Natury 2000
www.wycinkadrzew.blogspot.com

Prześlij komentarz