Blog budowlany

Prywatny blog budowlany - porady dotyczące budowy domu, wykończenia wnętrz, projektowania i pielęgnacji ogrodu.

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednak w przypadku ogrodzeń od strony miejsc publicznych (dróg, placów, torów kolejowych) oraz dla ogrodzeń wyższych niż 2,2 metra przed budową ogrodzenia musimy zgłosić zamiar budowy do starostwa - Ustawa Prawo Budowlane, artykuł 30:

Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
[...]
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i [...]


Jeżeli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, wtedy możemy rozpocząć budowę. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz szkic sytuacyjny.

Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogłoszenia może wyglądać tak:

………………… dnia ………………

………………………………
………………………………
imię i nazwisko
DO STAROSTWA POWIATOWEGO

W ………………………………………………ZGŁOSZENIEDziałając na podstawie art.30 pkt 1. ust. 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r., z późn zmianami) zgłaszam zamiar wybudowania ogrodzenia na działce nr …………………………………………… położonej w ……………………………………………… od strony ul… ………………………………………… według załączonego szkicu sytuacyjnego.

Powyższe ogrodzenie będzie wykonane z …………………………………………………… i będzie posiadać wysokość całkowitą ……………………… m.

Zamierzam rozpocząć roboty w terminie ………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że jestem właścicielem w/w działki

…………………………

podpis


Warto też pamiętać o wymogach prawnych odnośnie ogrodzeń. Reguluje to rozdział 9 Dz.U.2002.75.690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Rozdział 9

Ogrodzenia

§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub dźwiękową zmiany położenia ich ramion.

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.


Wymogi odnośnie ogrodzenia może zawierać też plan zagospodarowania przestrzennego dla danej gminy. Poniżej przykład z planu dla gminy Pabianice:

§ 10. Plan ustala następujące warunki w zakresie zagospodarowania i użytkowania
przestrzeni:
1. obowiązek:
[...]
2) lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks. wysokości 1,8 m,
z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o nieprzekraczalnej wysokości 60 cm,
bezpośrednio w liniach rozgraniczających dróg, z zakazem realizacji pełnych
ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych w części frontowej działki
na terenach budownictwa mieszkaniowego,. Dopuszcza się ogrodzenia pełne na
terenach bezpośrednio sąsiadujących z drogami: wojewódzką , krajową
i projektowanymi drogami ekspresowymi.


Zobacz też:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu
Etapy budowy domu
Formalności przed rozpoczęciem budowy

0 komentarze:

Prześlij komentarz